Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb - Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Thomas Skallebæk Buch, Puk Kristine Andersson, Januar 2019

Rapporten præsenterer en dybdeanalyse af 92 trafikulykker sket på motorvej i forbindelse med vejarbejde.

Formålet med projektet har været at opnå en større viden om, hvorfor ulykkerne sker og derudfra at opstille nogle anbefalinger til ulykkesbekæmpelse.

Analysen er baseret på videooptagelser af de 92 ulykker. Der har dermed været adgang til en unik information om ulykkernes hændelsesforløb, parternes ageren og forholdene på og omkring ulykkesstedet på ulykkestidspunktet. Ulykkesoplysninger fra vejman.dk er benyttet som supplement til analyserne for de af ulykkerne, der er registreret af politiet.

På denne baggrund er der for hver ulykke udpeget ulykkesfaktorer, som har været medvirkende til ulykkens opståen. Derudover er der udpeget bagvedliggende faktorer og ulykkesforværrende faktorer. Der er særligt fokus på at beskrive, hvilken betydning vejarbejdet har haft i forbindelse med ulykkerne.

Endvidere er der opstillet en række anbefalinger med henblik på at forhindre ulykker i fremtiden. Anbefalingerne er opdelt i vejtekniske anbefalinger målrettet vejarbejdsansvarlige og adfærdsrelaterede anbefalinger målrettet trafikanterne.

 

 

 

Hent publikation: