Evaluering af anlægsarbejder - Sammenfatning af evalueringsresultater fra M40, M60, M14 og M10

Puk Kristine Andersson, Poul Greibe, April 2018

Trafitec har, i samarbejde med Vejdirektoratet, udarbejdet en sammenfatning af resultaterne fra evaluering af fire motorvejsudbygningsprojekter:

  • M40, Fynske Motorvej mellem Nr. Åby og Middelfart
  • M60, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle
  • M14, Helsingørmotorvejen mellem Gl. Holte og Hørsholm S
  • M10, Køge Bugt Motorvejen, Etape 1 mellem Greve S og Solrød S samt Etape 2 mellem Solrød S og Køge V

De fire anlægsprojekter adskiller sig fra hinanden på en række områder, bl.a. i relation til eksisterende tværsnit, antal tilslutningsanlæg, anlægslogistik/trafikafvikling, sporkonfiguration samt brugen af ITS, herunder type og tæthed af VMS- og informationstavler.

For hvert af de fire anlægsprojekter er der gennemført et evalueringsprogram af bl.a. de trafikale, sikkerhedsmæssige og adfærdsmæssige effekter under anlægsarbejdet.

Evalueringerne af de fire udbygningsprojekter er forsøgt koordineret således, at effekterne på en række trafikale og adfærdsmæssige parametre, relateret til forskellige trafiksituationer, kan sammenholdes på tværs af projekterne. Nærværende notat er resultatet heraf. Notatet består af tre dele:

  1. En overordnet opsamling og sammenligning af hovedresultaterne fra hver af de fire evalueringer vedrørende: Trafiksikkerhed, hændelser og cases, tilfredshed og tryghed blandt både trafikanter og professionelle brugere af anlægsstrækningen, trafik, trafik på parallelvejnettet, hastighed, fremkommelighed samt ITS-systemets funktion og effekt.
  2. Et resumé af en række særskilte og supplerende analyser til evalueringerne af fx afmærkningsmæssige forhold, kapacitetsmæssige forhold eller lignende.
  3. Positive såvel som negative erfaringer, tanker og gode råd, som er opnået gennem arbejdet med evalueringerne. Erfaringslisten er baseret på såvel veldokumenterede resultater/undersøgelser samt mere generelle betragtninger og erfaringer.

Sammenfatningen af evalueringsresultaterne forventes at medvirke til et større vidensgrundlag for valg af løsninger, herunder anlægslogistik, afmærkning, brug af ITS mv., i fremtidige anlægsprojekter.

Rapporten kan ses på Vejdirektoratets leverandørportal eller downloades her.

 

Hent publikation: