Bilisters oplevede serviceniveau på strækninger af by- og landeveje

Søren Underlien Jensen, December 2018

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau på strækninger af by- og landeveje. Resultater er baseret på, hvordan 262 tilfældigt udvalgte respondenter fra Kolding, Herning, Hillerød og Lyngby vurderer deres tilfredshed med at køre på forskellige veje.

Bilisters rejsehastighed og hastighedsbegrænsningen på en strækning har stor betydning for bilisters oplevede serviceniveau. Jo højere den gennemsnitlige rejsehastighed er for strømmen af biler i den kørte retning, desto mere tilfreds er bilisten. En bilist er desuden langt mere tilfreds ved at køre 40 km/t på en vej i byen med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t end ved at køre 40 km/t på en vej på landet med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Undersøgelsen viser også, at baggrunden for langsom kørsel i bil f.eks. tæt trafik, skarpe kurver, bump, osv. synes at være uden betydning for bilisters tilfredshed. Bilisten, som kører 25 km/t i tæt trafik, har omtrent samme tilfredshed, som bilisten der kører 25 km/t på en stillevej med bump.

Der er dog også andre forhold af betydning for bilisters oplevede serviceniveau. I byområder er det især antallet af fodgængere og parkerede biler på vejen samt bredden af fortov og kørebaner, som har en indvirkning på bilisters oplevede serviceniveau ud over rejsehastighed og hastighedsbegrænsning. Jo flere fodgængere og parkerede biler, desto mere utilfredse bilister. Jo bredere fortov og kørebaner, desto mere tilfredse bilister.

På landet er det især typen af kantlinje og bredden af kørebane, som har betydning for bilisters oplevede serviceniveau ud over rejsehastighed og hastighedsbegrænsning. Jo bredere kantlinje og kørebane, desto mere tilfredse bilister. Dog gør en bred stiplet kantlinje (2-1 veje) bilister langt mere utilfredse.

Derudover har vejens længdeprofil og forekomsten af midterrabat og cykelfaciliteter også en betydning for bilisters oplevede serviceniveau. Jo stejlere og mere kuperet vej, desto mere utilfredse bilister. En smal midterrabat giver mere tilfredse bilister. Og endelig er bilister mere tilfredse, når vejen har en cykelfacilitet.

Læs nærmere om undersøgelsen i den tekniske rapport her:

Bilisters oplevede serviceniveau på strækninger af by- og landeveje, teknisk rapport

Baseret på resultaterne er der udviklet et IT-værktøj – et excel-regneark, der kan beregne bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau med baggrund i de udviklede modeller. Hent regnearket her:

IT-værktøj til beregning af bilisters oplevede serviceniveau på strækninger af by- og landeveje

Med til IT-værktøjet hører en brugervejledning, som også sammenfatter undersøgelsen, og derfor giver et hurtigt og koncentreret indblik i emnet:

Bilisters oplevede serviceniveau på strækninger af by- og landeveje, brugervejledning