Trafiksikkerhedsmæssige effekter af signalanlæg

Søren Underlien Jensen, Thomas Skallebæk Buch, Januar 2017

Vejdirektoratet og Vejregelgruppen for Trafiksikkerhed har givet Trafitec i opdrag at beskrive trafiksikkerhedsmæssige effekter af signalanlæg. I opgaven indgår et litteraturstudie og en før-efter uheldsevaluering.

Litteraturstudiet beskriver betydningen af signalregulering af kryds for trafiksikkerheden. Desuden beskrives de sikkerhedsmæssige effekter af signalanlægs driftsform, mellemtider og svingfaser.

Før-efter uheldsevalueringen omhandler etablering af svingfaser og der indgår 60 kryds i evalueringen. I 54 af disse kryds er der etableret bundne venstresving (separatreguleret venstresving med 3-lys pilsignaler). Etableringen af de bundne venstresving har medført et fald på ca. 35 % i uheld og personskader i krydsene, som følge af et fald på ca. 80 % i uheld med venstresvingende motorkøretøjer. I 6 kryds er der etableret bundet højresving og disse ser ud til at have reduceret antallet af uheld med højresvingende motorkøretøjer med ca. 60 %. De fundne effekter af 1-lys venstresvingspil og 1-lys højresvingspil er forbundet med stor usikkerhed på grund af et relativt spinkelt datagrundlag.

Mere detaljeret kan nævnes, at effekten af bundet venstresving er bedre i byzone end i landzone. Effekten af bundet venstresving er bedre, når dette udføres som eftergrønt end som førgrønt. Eftergrønt er når, der gives grønt for venstresvingende, umiddelbart efter hovedfasen for modkørende er skiftet til rødt. Det synes at være en sikkerhedsmæssig fordel, at det bundne venstresving kun tændes ved anmeldelse. Det synes også at være en sikkerhedsmæssig fordel, at det bundne venstresving er grønt i mindst 5 sekunder. Der synes ikke at være dårligere effekter i byzone af at etablere bundet venstresving uden en kantstensbegrænset delehelle mellem ligeudkørende og venstresvingende.

 

Hent publikation: