Evaluering af effekter af rundkørsler med forskellig udformning

Søren Underlien Jensen, April 2013

Rapporten indeholder et litteraturstudie, en detaljeret før-efter uheldsevaluering og modeller for sikkerhedseffekter af ombygninger af kryds til rundkørsler.

Litteraturstudiet finder på tværs af 18 tidligere før-efter uheldsevalueringer, at ombygninger af kryds til rundkørsler forebygger 58% af personskadeuheldene og 24% af materielskadeuheldene.

Den detaljerede før-efter uheldsevaluering viser, at de gunstige sikkerhedseffekter især skyldes færre flerpartsuheld kun med motorkøretøjer involveret. Designet af rundkørsler har stor betydning for de sikkerhedseffekter man opnår. Evalueringen viser, hvordan midterøens størrelse og højde, cirkulationsarealets bredde og udformning, design af sekundærheller, bredde af tilfarts- og frafartsspor, vinkel og afstand mellem vejgrene, oversigt før rundkørsel, cykelfaciliteter, forvarsling, vejvisning og afmærkning påvirker sikkerhedseffekterne.

Modellerne viser, at den væsentligste variabel for sikkerhedseffekternes størrelse er hastighedsbegrænsningen på veje hen til rundkørslen. Jo højere hastighedsbegrænsningen er, desto bedre er effekterne af at bygge kryds om til rundkørsler.

Hent publikation: