Uheldsmodeller for veje i åbent land

Søren Underlien Jensen, April 2011

Trafitec har for Vejdirektoratet undersøgt og afrapporteret, hvordan uheldsmodeller for veje i åbent land kan opstilles i fremtiden. To typer af uheldsmodeller er i fokus, nemlig modeller til udpegning af sorte pletter og modeller til valg af vej- og krydstype. Disse modeller kan også anvendes til andre gøremål, f.eks. vurdering af forventet uheldsbesparelse og "før-efter" uheldsevalueringer.

Rapporten  viser, hvordan uheldsmodeller bedst kan opstilles ud fra den nuværende tilgængelige viden og erfaring på internationalt niveau. Mange modeltekniske og statistiske problemer, der eksisterede for 15-20 år siden, findes der i dag rimelige løsninger for.

Datagrundlaget for at opstille uheldsmodeller i Danmark er ikke alt for godt. Det er nødvendigt med flere og bedre vejdata om kommunale trafikveje, ellers er det ikke muligt at opstille uheldsmodeller for de fleste typer af veje og kryds. Der er i rapporten angivet, hvilke uheldsmodeller der kunne opstilles, hvis flere vejdata blev tilgængelige.

Endelig angiver rapporten, hvordan sikkerhedseffekter af vejtekniske designelementer kan opgøres med baggrund i "med-uden" uheldsevalueringer. Her findes væsentlige metodiske muligheder, men også faldgruber.

Hent publikation: