Hjulpassager af vognbanelinjer

Trafitec har lavet en undersøgelse af omfanget af hjulpassager af vognbanelinjer relateret til hverdagsdøgntrafikken på tre forskellige vejtyper: 4-sporede motorveje i åbent land (2 spor i hver retning), "2+1" veje og 2-sporede landeveje.

Undersøgelsen er udført for NMF (Nordisk samarbejde om forskning og udvikling vedr. vejudstyr og visuelle forhold i vejtrafik) med det formål at frembringe dokumentation som grundlag for valg af P-værdier i forbindelse med krav om vejstribers holdbarhed. Jo højere P-værdi jo bedre holdbarhed har vejstriben.

Ud fra registreringer af hjulpassager, trafiktællinger og vejlængder, er antallet af hjulpassager pr. vejstribe pr. år beregnet. Herudfra vurderes kravet til P-klasser relateret til de fastlagte tabelværdier i "Nordic certification system for road markings materials, version 4: 2017".

Resultaterne vil indgå i grundlaget for fastsættelse af P-klasser i forbindelse med det nordiske certifikationssystem for vejafmærkningsmaterialer.

Læs hele rapporten her: Hjulpassager af vognbanelinjer