Bundet venstresving – med eller uden delehelle?

Sikkerhedseffekten af at etablere bundet venstresving (3-lys pilsignal for venstresvingende) i Danmark blev i 2017 undersøgt i et studie af signalanlægs betydning for trafiksikkerheden.
Særligt betydningen af to forhold syntes uafklarede:

• Udeladelse af deleheller med kantstensbegrænsning mellem baner for venstresvingende og ligeudkørende ved etablering af bundet venstresving.
• Om det signalregulerede kryds er beliggende i by- eller landzone.

Trafitec har efterfølgende i samarbejde med Vejdirektoratet udført tre supplerende analyser med henblik på at afdække de to ovenstående forhold:

1. Den tidligere uheldsevaluering er udvidet med 30 ekstra kryds.
2. Uheldsbillede og forskelle i krydsdesign er undersøgt i 14 matchede krydspar bestående af to sammenlignelige kryds med bundne venstresving henholdsvis med og uden delehelle.
3. Trafiksikkerheden i kryds med bundet venstresving OG delehelle er undersøgt nærmere. Der er foretaget sammenligning af krydsene med færrest og flest uheld, undersøgelse af uheldsniveau i forhold til forskellige karakteristika og undersøgelse af uheldsniveau for kryds med fællestræk.

Bundet venstresving gavner trafiksikkerheden både i signalregulerede kryds i byer og på landet. Det samlede antal uheld falder mest i kryds i byer, men der er større effekt på uheld med personskader i kryds på landet. Den samlede effekt er ikke overraskende størst i kryds, hvor der ses mange uheld med venstresvingende motorkøretøjer.

Bundet venstresving synes at gavne trafiksikkerheden uanset, om der etableres delehelle eller ej, men det er stadig ikke afklaret, hvilken betydning det har for trafiksikkerheden, at delehellen udelades. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelige data til at påvise en forskel. Utilstrækkelige data hænger sammen med, at der er relativt få kryds, hvor bundet venstresving er etableret uden en delehelle, og det samtidig synes at være forholdsvis små kryds (ofte 3-benede) eller kryds, der er forholdsvis unikke i deres udformning.

Undersøgelserne indikerer, at effekten af bundet venstresving på uheld med venstresvingende motorkøretøjer er nogenlunde den samme i kryds henholdsvis med og uden delehelle. For de øvrige krydsuheld er effekten af udeladelse af delehellen mere uklar.

Det synes således muligt at opnå en sikkerhedsgevinst ved etablering af bundet venstresving, også selvom der ikke er etableret en delehelle. Dette er positivt med henblik på muligheden for at forbedre trafiksikkerheden i de signalregulerede kryds rundt om i landet, hvor de fysiske rammer umuliggør en krydsudvidelse med henblik på etablering af deleheller.

Hvis du vil vide mere, er der link til de tre tekniske notater nedenfor. Derudover er der et link til en kort sammenfatningsrapport, der samler de væsentligste resultater fra de tre notater.

Sikkerhedseffekt af bundet venstresving

Bundet venstresving med og uden delehelle

Trafiksikkerhed i kryds med bundet venstresving

Trafiksikkerhed i kryds med bundet venstresving - Sammenfatningsrapport