Ny rapport om højresvingskonflikter

Uheld mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende cykler og knallerter er en af de hyppigste uheldssituationer med personskade til følge i signalregulerede kryds. Nogle af de forhold, der kan tænkes at have betydning for uheldenes opståen, har kun i mindre grad været belyst tidligere, idet forholdene ikke er beskrevet i politiets oplysninger om uheldene. Det gælder f.eks. tidspunkt i signalfase og forhold omkring trafikanterne forud for selve kollisionen.

Trafitec har med støtte fra Cykelpuljen derfor gennemført en analyse af situationer med konfliktende adfærd mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende stitrafikanter (cykel og lille knallert) i signalregulerede kryds.

Undersøgelsen er udført ved at foretage videoregistrering i 10 krydsben med forskellige designløsninger og forskel på trafikantsammensætning. Der er undersøgt krydsben med og uden sikkerhedsfremmende tiltag til bekæmpelse af højresvingsuheld (tilbagetrukne stopstreger og førgrønt for cyklister).

Formålet med undersøgelsen har været at indsamle ny viden, der kan bruges i forbindelse med udvikling og implementering af sikkerhedsfremmende tiltag samt i forbindelse med oplysning til trafikanterne. I forbindelse med undersøgelsen er det søgt at besvare følgende fire spørgsmål:

  • Hvornår i signalfasen forekommer der konfliktende situationer?
  • Hvad er stitrafikanternes hastighed på vej ind i krydset?
  • Hvordan fremtræder stitrafikanterne?
  • Hvilken køreadfærd har motorkøretøjerne?

Kort fortalt viser undersøgelsen, at konflikter mellem højresvingende motorkøretøjer og stitrafikanter kun sjældent sker, efter begge parter har holdt stille for rødt. Dette uanset krydsets design. Derimod er der en relativ højere risiko, hvis begge parter er i fart og kører frem for grønt.

Stitrafikanter, der holder stille, før de kører frem i krydset, har en lavere relativ risiko for at indgå i konflikter set i forhold til de øvrige. Det gælder særligt i forhold til de hurtigste stitrafikanter, der passerer stopstregen med mere end 25km/t.

Derudover har stitrafikanter, der ankommer alene, en højere relativ risiko for at indgå i en konflikt sammenholdt med stitrafikanter der ankommer samtidig med andre. Der er samtidig noget der tyder på, at stitrafikanter, som har en mindre synlig påklædning (sort eller mørk jakke), ligeledes har en højere relativ risiko.

Læs hele rapporten her.

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds