Sikkerhedseffekter ved bundet venstresving

Sikkerhedseffekten af etablering af bundet venstresving (3-lys pilsignal for venstresvingende) i Danmark blev undersøgt af Trafitec i 2017 i forbindelse med et studie af signalanlægs betydning for trafiksikkerheden. Baseret på en før-efter uheldsevaluering blev der fundet gode sikkerhedseffekter ved etablering af bundet venstresving, men særligt to forhold syntes uafklarede:

  1. Deleheller: Før-efter uheldsevalueringen tydede på, at det ikke forringede trafiksikkerheden at udelade deleheller med kantstensbegrænsning mellem baner for venstresvingende og ligeudkørende ved etablering af bundet venstresving. Datagrundlaget var dog meget spinkelt.
  2. By/land: Før-efter uheldsevalueringen viste, at effekten af etablering af bundet venstresving var mindre gunstig på landet end i byer. Undersøgelsen tydede på, at det særligt var stigninger i antallet af tvær- og bagendekollisioner, der medførte en dårligere effekt på landet. Datagrundlaget for kryds på landet var imidlertid beskedent.

Vejdirektoratet har derfor bedt Trafitec om at udføre en supplerende analyse med henblik på at afdække de to ovenstående forhold. Dette er sket ved at udvide den tidligere undersøgelse ved at inddrage 30 ekstra kryds, således undersøgelsen er baseret på 84 kryds.

I de 11 kryds, hvor delehellen er udeladt, er det samlede antal uheld faldet signifikant med 48 % og antallet af uheld med venstresvingende motorkøretøjer med 90 %. I 73 kryds med delehelle er reduktionerne henholdsvis 34 % og 80 %. En del af forklaringen på den bedre effekt i kryds uden delehelle er en større andel af 3-benede kryds end blandt krydsene med delehelle. Under hensyntagen til dette tyder resultaterne på, at delehellen ikke har en nævneværdig betydning for sikkerheden.

I de 43 kryds i byzone er det samlede antal uheld faldet signifikant med 41 % og antallet af uheld med venstresvingende motorkøretøjer med 82 %. I 41 kryds på landet er reduktionerne henholdsvis 26 % og 75 %. Forskellene opvejes i nogen grad af, at der er fundet bedre effekter for personskadeuheld i kryds på landet end i byer. Bundne venstresving gavner således trafiksikkerheden i signalregulerede kryds både i by- og landzone.

Læs hele rapporten her:

Sikkerhedseffekter ved bundet venstresving – Supplerende effektanalyse af delehelle samt kryds i byer og på landet